Marcin Dzidowski

radca prawny, wspólnik zarządzający

 

Marcin Dzidowski posiada dwunastoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w warszawskich kancelariach specjalizujących się w obsłudze przedsiębiorców, a w szczególności spółek z sektora energetycznego.

 

W swojej praktyce zajmuje się sporządzaniem i negocjowaniem kontraktów, w szczególności w procesach inwestycyjnych i budowlanych oraz IT, obsługiwaniem transakcji związanych z tworzeniem i restrukturyzacją spółek kapitałowych, przeprowadzaniem procesów przekształceniowych oraz przejęć przedsiębiorstw (był Szefem Obszaru Prawnego konsolidacji grupy kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna SA w zakresie energetyki odnawialnej).

 

Wykonując zawód radcy prawnego sporządzał audyty prawne spółek kapitałowych, brał również udział w negocjowaniu i tworzeniu umów okołoprywatyzacyjnych oraz negocjowaniu porozumień socjalnych. Jego praktyka zawodowa obejmuje również prawo zamówień publicznych, w zakresie obsługi zarówno zamawiających jak i wykonawców.

 

Reprezentuje strony w sporach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami podatkowymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

 

Marcin Dzidowski ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

 

 

Łukasz Kowalczyk

radca prawny, wspólnik

 

Łukasz Kowalczyk ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte w wiodących polskich instytucjach finansowych, a następnie w ramach własnej praktyki prawniczej.

 

Specjalizuje się w prawie bankowym (zarówno w zakresie retail banking i ochrony konsumentów jak również bankowości inwestycyjnej w szczególności w zakresie działalności skarbowej, finansowań przedsięwzięć inwestycyjnych oraz sekurytyzacji wierzytelności), prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych, prawie spółek oraz tematyce compliance.

 

Łukasz Kowalczyk doradzał bankom oraz innym instytucjom finansowym działającym w Polsce w zakresie działalności inwestycyjnej i transakcyjnej, w szczególności w zakresie projektowana i obsługi produktów inwestycyjnych, lokacyjnych i kredytowych. Uczestniczył w projektach z zakresu sekurytyzacji oraz windykacji oraz w projektach implementacji MIFID w działalności instytucji finansowych.

 

Doradzał także klientom w kwestiach regulacyjnych, takich jak outsourcing, ochrona danych osobowych, zasady świadczenia usług płatniczych, kredyt konsumencki, oraz cross-selling w ramach grup kapitałowych. Łukasz Kowalczyk kierował Zespołem Spraw Sądowych w jednym z wiodących polskich banków giełdowych.

 

Łukasz Kowalczyk ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.  Ukończył kurs prawa angielskiego i europejskiego w British Centre for English and European Legal Studies w Warszawie współorganizowany przez University of Cambridge oraz kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez University of Florida. Odbył również studia podyplomowe z zakresu prawa rynków kapitałowych organizowane na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Łukasz Kowalczyk bierze udział, jako prelegent w warsztatach i szkoleniach z zakresu działalności inwestycyjnej oraz compliance kierowanych do uczestników rynków finansowych.

 

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

 

Szymon Muster

radca prawny, wspólnik zarządzający

 

Szymon Muster ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie uzyskane w renomowanej warszawskiej kancelarii doradzającej zagranicznym inwestorom (funduszom nieruchomości, instytucjom finansowym) działającym w Polsce.

 

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, spółek, IT, kontraktów i prawie finansowym.

 

Szymon Muster doradzał w licznych transakcjach nabycia budynków biurowych i centrów handlowych dla największych niemieckich funduszy nieruchomości, innych projektów na rynku nieruchomości dla inwestorów instytucjonalnych z Austrii, Szwajcarii i Anglii, a także indywidualnych inwestorów z zagranicy oraz prowadził szereg projektów M&A w sektorach nieruchomości, deweloperskich i IT. Obecnie doradza w zakresie problemów prawnych w zarządzaniu aktywami różnym inwestorom instytucjonalnym aktywnym na polskim rynku nieruchomości w procesie wynajmu oraz w innych sprawach dotyczących nieruchomości.

 

Zakres jego obecnej pomocy prawnej dla klientów obejmuje również opracowywanie i wdrażanie struktur i optymalizacji podatkowych, prowadzenie negocjacji prawnych w transakcjach typu M&A oraz umów wdrożeniowych na rynku IT.

 

Szymon Muster jest odpowiedzialny za obsługę prawną jednego z najdynamiczniejszych polskich integratorów IT, która obejmuje kompleksową pomoc prawną począwszy od negocjacji ramowych umów wdrożeniowych do codziennego wsparcia procesów w spółce.

 

Brał udział w utworzeniu pierwszego japońskiego banku w Polsce oraz w przygotowaniu produktów bankowych dla tego banku a także opracowaniu dokumentacji kredytowej dla innych instytucji finansowych.

 

Szymon Muster ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.  Ukończył kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez University of Florida. Odbył również studia podyplomowe z zakresu prawa rynków kapitałowych organizowane na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Szymon Muster bierze udział, jako wykładowca w studiach podyplomowych organizowanych przez Polską Akademię Nauk.

 

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 

 

Natalia Dzidowska

adwokat, wspólnik

 

Natalia Dzidowska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i posiada dziesięcioletnią praktykę zawodową, którą zdobywała w znanych warszawskich kancelariach adwokackich.

 

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności prawem cywilnym i prawem pracy oraz prawem gospodarczym, w tym zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego – m. in. obsługiwaniem procesów przekształcenia i łączenia spółek (w tym spółek z sektora energetycznego), przeprowadzaniem audytów prawnych spółek kapitałowych oraz bieżącą obsługą prawną spółek (w tym spółek giełdowych); posiada doświadczenie w zakresie prawa spółdzielczego prowadząc obsługę prawną spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych.

 

Ponadto w zakresie swojej pracy zawodowej zajmowała się obsługą funduszy emerytalnych, praktykowała również w zakresie prawa administracyjnego wykonując obsługę prawna organów administracji publicznej.

 

Należy do Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

 

Paweł Michewicz

radca prawny

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym m. in. doradza przy zawiązywaniu spółek handlowych, opracowuje postanowienia umów spółek, jak również przygotowuje inne dokumenty o charakterze korporacyjnym.

 

Paweł Michewicz doradza również klientom w zakresie zamówień publicznych przy tworzeniu dokumentacji ofertowych, komunikacji z zamawiającymi oraz przy wnoszeniu odwołań i skarg sądowych od decyzji zamawiających. W powyższym zakresie zdobywał doświadczenie w trakcie realizacji kilku projektów energetycznych i infrastrukturalnych o dużej skali, jak również reprezentował klientów przed sądami powszechnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Świadczy pomoc prawną w zakresie prawa własności intelektualnej. Doradza w tym zakresie przy tworzeniu wewnętrznych procedur oraz reprezentuje klientów w sprawach naruszania praw własności intelektualnej, a także przygotowuje i negocjuje umowy dotyczące tego zagadnienia.

 

Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi w sporach handlowych i postępowaniach upadłościowych, jak również w doradztwie z zakresu nieuczciwej konkurencji, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ochrony danych osobowych.

 

Paweł Michewicz doświadczenie zawodowe zdobywał pracując od 2006 r. do 2012 r. w prestiżowej, warszawskiej kancelarii prawniczej.

 

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

 

Bartłomiej Pięta

adwokat

 

Bartłomiej Pięta jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa upadłościowego i naprawczego.

 

Prowadzi kompleksowe bieżące doradztwo w zakresie obsługi prawnej klientów z różnych sektorów, w tym w szczególności zakłada nowe podmioty gospodarcze i zapewnia ich stałą obsługę korporacyjną.

 

Doradza w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym m. in. pomaga w przygotowaniu ofert/ wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, reprezentuje klientów przy zawieraniu umów, w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

 

Reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych.

 

Doradza klientom przy zawieraniu i wykonywaniu umów najmu powierzchni biurowych w budynkach wielkopowierzchniowych, jak również reprezentuje klientów w negocjacjach takich umów.

 

Bartłomiej Pięta przez ponad sześć lat praktykował (jako prawnik, a następnie jako starszy prawnik) w kancelarii „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza" z siedzibą w Warszawie, doradzając klientom głównie w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa upadłościowego i naprawczego, jak również asystował przy wielu transakcjach fuzji i przejęć.

 

Należy do Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

 

Joanna Skoczylas-Tomasik

aplikantka adwokacka

 

Joanna Skoczylas – Tomasik ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych oraz prawie cywilnym procesowym i prawie korporacyjnym.

 

Joanna Skoczylas – Tomasik przez trzy lata zdobywała doświadczenie jako prawnik w kancelarii "DKR Dzidowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k." w zakresie obsługi prawnej łączenia i podziału spółek kapitałowych praz ich bieżącej obsługi, w tym postępowań rejestrowych.

 

Jest wpisana na listę aplikantów Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

 

Andrzej Dzidowski

aplikant radcowski

 

Andrzej Dzidowski jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

W swojej praktyce zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz sporządzaniem projektów pism i opinii w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego.

 

Jest wpisany na listę aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

 

Krzysztof Śledziński

prawnik

 

Krzysztof Śledziński ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Wykonuje zadania z zakresu prawa nieruchomości oraz prawa handlowego, a także tłumaczy dokumenty prawne.

 

Obecnie przygotowuje doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Jest także tłumaczem z zakresu ekonomii i prawa.